WYNIKI

Konkursu "Magiczne Chusty"

I Miejsce - Alicja Mierzejewska

Alicja MierzejewskaAlicja Mierzejewska

II Miejsce - Elżbieta Buklad

Elżbieta BukladElżbieta Buklad

III Miejsce - Joanna Atras

Joanna Atras

Wyróżnienia

  • Alicja Mierzejewska
  • Patrycja Kolbe
  • Agnieszka Wójcik
  • Ewelina Ilnicka
  • Agnieszka Ziemiańczyk
  • Beata Szeniawska
  • Jolanta Cieślik
  • Ewa Grzesik
  • Krystyna Wierzejska
  • Danuta Łozowska

KONKURS - Magiczne Chusty

NAGRODY

1 miejsce nagroda główna: zestaw szydełek Clover + bon 100zł

2 miejsce : zestaw szydełek PONY + bon 50zł

3 miejsce: szydełko Clover + bon 25zł

10 wyróżnień: bon zniżkowy -10% na zakupy

szydelka3.jpg
szydelka2_1.jpg
szydelka6.jpg

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

1. Zrób zakupy w naszym sklepie na włóczki Nako Arya Ebruli , Nako Angora Luks , lub DMC Revelation

2. Polub nas na Facebooku

3. Udostępnij post konkursowy na facebooku

4. Wykonaj chustę z wymienionych powyżej włóczek i prześlij do nas 2 zdjęcia (zgłoszenie powinno zawierać: 2 zdjęcia, Imię i nazwisko, nr zamówienia, oraz adres taki jak w zamówieniu oraz oświadczenie – "akceptuję treść Regulaminu konkursu „magiczne chusty” z dnia 30 stycznia 2018 r. oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Konkursu.")


REGULAMIN KONKURSU „MAGICZNE CHUSTY” z dnia 30 stycznia 2018 r.

1. Konkurs o nazwie „magiczne chusty”, zwany dalej również „Konkursem”, organizowany jest przez właściciela sklepu internetowego www.tkanstyl-pasmanteria.pl, zwanego dalej Organizatorem.

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, odpowiednie zastosowanie będą miały właściwe postanowienia: Regulamin sklepu internetowego www.tkanstyl-pasmanteria.pl oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności postanowienia dotyczące definicji pojęć oraz danych osobowych Uczestników Konkursu. Akceptując treść niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby niniejszego Konkursu.

3. Konkurs organizowany jest w celu aktywizacji w zakresie rękodzieła, dostarczenia artystycznej inspiracji Klientom Sklepu Internetowego www.tkanstyl-pasmanteria.pl, a także zbudowania pomiędzy Klientami a właścicielem Sklepu Internetowego długotrwałych relacji, opartych na zaufaniu.

4. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik musi spełnić łączenie wszystkie wskazane niżej warunki, a mianowicie:

a) zaakceptować treść niniejszego Regulaminu, Regulaminu Sklepu Internetowego www.tkanstyl-pasmanteria.pl oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, wyrażając jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, na potrzeby realizacji niniejszego Konkursu;

b) „polubić” profil Sklepu Internetowego www.tkanstyl-pasmanteria.pl na portalu www.facebook.com i jednocześnie udostępnić post na swojej osi czasu jako publiczny (widoczny dla innych użytkowników);

c) dokonać w Sklepie Internetowym www.tkanstyl-pasmanteria.pl zakupu co najmniej jednego z wymienionych poniżej rodzajów włóczki: DMC Revelation, Nako Arya Ebruli, Nako Angora Luks;

d) wykonać chustę z opisanego wyżej materiału, o dowolnych parametrach i zgodnie z własnym projektem;

e) przesłać na adres e-mail: konkurs@tkanstyl-pasmanteria.pl dwa zdjęcia chusty, o której mowa wyżej, spełniając jednocześnie wszystkie poniższe kryteria: - zdjęcie chusty powinno być wyraźne, nierozmazane i mieć dobrą rozdzielczość, tj. nie mniejszą niż 2048 na 1536 pikseli; - na zdjęciu powinno być widoczne logo Sklepu Internetowego www.tkanstyl-pasmanteria.pl, które przesłane zostanie Uczestnikowi wraz realizacją wysyłki włóczki, o której mowa wyżej; - w tytule wiadomości e-mail wpisać należy imię i nazwisko Uczestnika oraz nr zamówienia, w którym zakupiono towary wskazane w pkt 4 podpunkt c powyżej, a w treści wiadomości e-mail należy zamieścić oświadczenie – akceptuję treść Regulaminu konkursu „magiczne chusty” z dnia 30 stycznia 2018 r. oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Konkursu; - należy zaakceptować niniejszy Regulamin (zamieszczony m.in. na profilu Sklepu Internetowego www.tkanstyl-pasmanteria.pl), wyrażając zgodę na przetwarzanie swych danych osobowych na potrzeby Konkursu, poprzez wpisanie w komentarzu pod postem konkursowym zawierającym Regulamin, zamieszczonym na profilu Sklepu Internetowego www.tkanstyl-pasmateria.pl na portalu www.facebook.com, słowa „akceptuję”;

5. Konkurs trwa od dnia jego ogłoszenia na stronie www.tkanstyl-pasmanteria.pl, a także na profilu Sklepu Internetowego na portalu www.facebook.com, do 31 marca 2018 r., do 23:59 i najpóźniej do tego momentu Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zgłosić swoje prace konkursowe, tj. przesłać zdjęcia chusty na wskazany w pkt. 4 pkt. e adres e-mail. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wiadomości e-mail do Organizatora Konkursu.

6. Wyniki Konkursu ogłoszone będą 9 kwietnia 2018 r. o godzinie 16:00, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie www.tkanstyl-pasmanteria.pl, a także na profilu Sklepu Internetowego na portalu www.facebook.com.

7. Spośród osób, które spełnią wszystkie wymogi określone w niniejszym Regulaminie, Organizator wyłoni trzy osoby, wskazując, która z nich zajęła: pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

8. Nagrodami w Konkursie są: - za pierwsze miejsce zestaw Szydełek Clover Amour oraz bon o wartości 100 zł na zakupy w Sklepie Internetowym www.tkanstyl-pasmanteria.pl, ważny 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu; - za drugie miejsce Zestaw Szydełek Pony oraz bon o wartości 50 zł na zakupy w Sklepie Internetowym www.tkanstyl-pasmanteria.pl, ważny 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu; - za trzecie miejsce Szydełko Clover Soft Touch oraz bon o wartości 25 zł, ważny 30 dnia od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

9. Wszystkie wymienione wyżej bony (100 zł, 50 zł, 25 zł), mogą być wykorzystane tylko w celu zakupu Towaru w Sklepie Internetowym www.tkanstyl-pasmanteria.pl i nie mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów dostawy Towaru.

10. Jeżeli Klient dokonuje zakupów na kwotę przekraczającą wartość Bonu, obowiązany jest do zapłaty różnicy (kwota Zamówienia minus wartość Bonu), niezależnie od obowiązku pokrycia kosztów dostawy. Bon nie upoważnia jego posiadacza do wypłaty gotówki.

11. Przyznany Bon może być wykorzystany wyłączenie podczas składania jednego Zamówienia; tego samego Bonu nie można wykorzystać do zapłaty za Towar w dwóch lub więcej Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

12. Przyznany Bon przesłany będzie Klientowi w wiadomości e-mail, na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. W treści wiadomości lub w załączniku znajdować się będzie unikatowy, jednorazowy kod, uprawniający do zakupów w Sklepie Internetowym.

13. Wskazane w pkt. 8 nagrody przesłane zostaną Uczestnikowi Konkursu w terminie nie dłuższym niż 40 dni od dnia ogłoszenia Konkursu.

14. Niezależnie od nagród wymienionych wyżej, Organizator wyróżni dziesięć osób, poprzez przyznanie na ich rzecz kodu rabatowego w postaci 10% zniżki na zakupy w Sklepie Internetowym www.tkanstyl-pasmanteria.pl, przy czym kod rabatowy ważny będzie przez 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Rabat nie obejmuje kosztów dostawy.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu przed jego rozstrzygnięciem, w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do oceny nadesłanych chust wedle własnego uznania i wedle subiektywnie przyjętych kryteriów.

17. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie przez Uczestnika Konkursu plagiatu chusty innego Uczestnika Konkursu, czy też osoby trzeciej.

18. W przypadku stwierdzenia plagiatu lub uchybienia niniejszemu Regulaminowi, Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zdyskwalifikowania Uczestnika i wyłączenia go z udziału w Konkursie.

19. Promocje, rabaty i zniżki dla Klientów Sklepu Internetowego www.tkanstyl-pasmanteria.pl, nie łączą się ze zniżkami, które Uczestnik uzyska w wyniku uczestnictwa w przedmiotowym Konkursie.Wszelkie materiały graficzne dostępne na stronie stanowią wyłączną własność właściciela niniejszego sklepu i jego partnerów biznesowych. Materiały te chronione są prawem autorskim. Kopiowanie bez zgody właściciela materiałów jest surowo zabronione.