Regulamin

 sklepu internetowego www.tkanstyl-pasmanteria.pl

oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

z dnia 27 lutego 2018 r.

 

Spis treści:

§ 1. Definicje pojęć

§ 2. Dane Sprzedawcy/Usługodawcy, administrator i dane osobowe

§ 3. Zasady korzystania z usług elektronicznych

§ 4. Zamówienie, Umowa sprzedaży - zasady

§ 5. Formy płatności, sposoby i koszty przesyłki oraz odbioru

§ 6. Program lojalnościowy, program rabatowy, konkursy

§ 7. Reklamacja

§ 8. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji

       i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

§ 9. Odstąpienie od umowy

      (dotyczy Konsumentów)

§ 10. Postanowienia skierowane wyłącznie do przedsiębiorców

§ 11. Zmiana Regulaminu i przepisy końcowe

 

 

Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów (osoby fizyczne dokonujące czynności prawnych z przedsiębiorcą, w tym zakupów w Sklepie Internetowym, w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową) oraz do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego www.tkanstyl-pasmanteria.pl. Jeżeli w treści Regulaminu  wyraźnie to wskazano, określone postanowienia Regulaminu obowiązują tylko i wyłącznie przedsiębiorców.

 

§ 1.   Definicje pojęć

 

1. Bon Punktowy - Bony, za które można dokonywać zakupów tylko w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, na zasadach określonych w § 6 Regulaminu.

2. Bon Podarunkowy -  posiada znaczenie przydane temu terminowi w § 6 ust. 25 i 26 Regulaminu

3 Dzień Roboczy – jeden dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni, które wedle przepisów powszechnie obowiązującego prawa są uznane za wolne od pracy.

4. Dokonanie Płatności - rozumieć przez to należy:

1)      uznanie na rachunku bankowym Sprzedawcy lub;

2)      przyjęcie płatności przez kuriera – przy płatności za pobraniem lub;

3)      przyjęcie płatności przez Sprzedawcę – płatność przy odbiorze osobistym.

5. Formularz Rejestracji – formularz dostępny na stronie www.tkanstyl-pasmanteria.pl, stwarzający możliwość utworzenia konta Klienta.

6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami).

7. Konkurs – zorganizowane na zasadach określonych w § 6 ust. 31 Regulaminu, przedsięwzięcie Sprzedawcy/Usługodawcy, dla Klientów Sklepu Internetowego.

8. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych z przedsiębiorcą, w tym zakupów w sklepie internetowym Sprzedawcy, w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Program Lojalnościowy – posiada znaczenie przydane temu terminowi w § 6 ust. 1 Regulaminu.

10. Program Rabatowy – posiada znaczenie przydane termu terminowi w § 6 ust. 16 Regulaminu.

11. Punkty Lojalnościowe – punkty przyznawane Klientowi w sposób i na zasadach określonych w § 6 ust. 1-15 Regulaminu.

12. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług z dnia 14 sierpnia 2017 r.

13. Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.tkanstyl-pasmanteria.pl.

14. Sprzedawca lub Usługodawca – Hanna Zalewska działająca pod firmą: Hanna Zalewska „Tkanstyl”, ul. Międzyrzecka 30, 21-400 Łuków, NIP: 8251100631; REGON: 060410978.

15. Klient  lub Usługobiorca:

1)      osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także inna osoba, która w świetle przepisów powszechnie obowiązującego prawa, uprawniona jest do zawierania umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, korzystająca z usług dostępnych na stronie internetowej www.tkanstyl-pasmanteria.pl, w celu nie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2)      przedsiębiorca w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, korzystający lub wyrażający wolę korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej www.tkanstyl-pasmanteria.pl.

16. Towar – wystawiona do sprzedaży i dostępna w Sklepie Internetowym Sprzedawcy rzecz ruchoma, która może być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

17. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem formularza zamówienia, której celem jest nabycie przez Klienta za określoną cenę sprzedaży, dostępnego w Sklepie Internetowym Sprzedawcy Towaru.

18. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a mianowicie:

1)      Konto Klienta – usługa elektroniczna oznaczona indywidualną nazwą (loginem) oraz zabezpieczona hasłem dostępu, świadczona przez usługodawcę na podstawie podanych przez Usługobiorcę danych, które po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego tworzą zbiór zasobów, umożliwiający gromadzenie danych w zakresie dokonywanych przez klienta zamówień oraz ułatwiająca wykonywanie zamówień;

2)      Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, po udostępnieniu przez Klienta adresu e-mail, umożliwiająca Klientowi otrzymywanie od Usługodawcy regularnych lub nieregularnych treści zawierających informacje o Towarach, usługach, promocjach oraz o innych przedsięwzięciach dostępnych w Sklepie Internetowym lub ze sklepem tym związanych;

3)      Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna, świadczona za pomocą dostępnego na stronie internetowej www.tkanstyl-pasmanteria.pl elektronicznego formularza, która umożliwia Klientowi złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, poprzez dookreślenie ze strony klienta warunków umowy sprzedaży, przez co należy rozumieć w szczególności: dodanie Towaru do elektronicznego koszyka, określenie sposobu dostawy oraz formy płatności;

4)      Czat – usługa elektroniczna, świadczona za pomocą dostępnego na stronie internetowej  www.tkanstyl-pasmanteria.pl komunikatora, który umożliwia wzajemne porozumiewanie się Klienta/Usługobiorcy i Sprzedawcy za pomocą komunikatów słownych, podczas jednoczesnego korzystania z tej usługi przez Klienta/Usługobiorcę oraz Sprzedawcę.

  1.   Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827 ze zmianami).
  2. Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zmianami).

21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

22. Zamówienie – czynność polegająca na wprowadzeniu do systemu informatycznego, za pomocą dostępnego na stronie internetowej  www.tkanstyl-pasmanteria.pl formularza zamówienia, niezbędnych danych, stanowiąca oświadczenie woli Klienta w przedmiocie zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, dostępnego na w/w stronie internetowej Towaru.

 

 

§ 2. Dane Sprzedawcy/Usługodawcy, administrator i dane osobowe

 

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.tkanstyl-pasmanteria.pl prowadzony jest przez Hannę Zalewską działającą pod firmą: Hanna Zalewska „Tkanstyl”, ul. Międzyrzecka 30, 21-400 Łuków, NIP: 8251100631; REGON: 060410978; e-mail: zamowienia@tkanstyl-pasmanteria.pl, kontakt@tkanstyl-pasmanteria.pl; telefon: 500494353 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

2. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca/Sprzedawca - jest Hanna Zalewska działająca pod firmą: Hanna Zalewska „Tkanstyl”, ul. Międzyrzecka 30, 21-400 Łuków, NIP: 8251100631; REGON: 060410978; e-mail: zamowienia@tkanstyl-pasmanteria.pl, kontakt@tkanstyl-pasmanteria.pl; telefon: 500494353 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

3. Dane osobowe przetwarzane są w celach zawierania i realizacji z Klientami Umów Sprzedaży, w celu korzystania przez Usługobiorców z usług dostępnych w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, a także w celach określonych w § 6 Regulaminu. Zakres niezbędnych danych do zawarcia danej umowy określa Regulamin oraz aktualne informacje na stronie Sklepu Internetowego.

4. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje w chwili rejestracji danych Klienta w danej Usłudze Elektronicznej.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej brak podania przez Klienta przy określonym w Regulaminie rodzaju usług lub czynnościach zmierzających do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędnych i każdorazowo wskazanych na stronie internetowej danych osobowych, będzie powodować brak możliwości skorzystania przez Klienta z niektórych usług oraz brak możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. Dane osobowe Klienta/Usługobiorcy przetwarzane są zgodnie z jego wolą na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

7. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca, ma prawo do:

1) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

2) żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, uprawnienie do ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych;

3) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego np. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Uprawnienia określone w ust. 6 pkt 1-2 realizuje się w szczególności:

1)      w formie pisemnej poprzez wystosowanie odpowiedniego pisma do administratora na adres: ul. Międzyrzecka 30, 21-400 Łuków;

2)      w formie elektronicznej poprzez wystosowanie do administratora wiadomości o odpowiedniej treści na adres: kontakt@tkanstyl-pasmanteria.pl.

9. W celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży oraz korzystania przez Klientów/Usługobiorców z Usług Elektronicznych, Klient/Usługobiorca wyraża zgodę na udostępnienie niezbędnych danych osobowych poniżej wskazanym odbiorcom danych osobowych, w przypadkach poniżej określonych:

1)      przewoźnikowi lub innemu podmiotowi, który świadczy usługi przewozowe na rzecz Sprzedawcy – w przypadku skorzystania przez Klienta ze sposobu dostawy Towaru za pomocą przesyłki pocztowej lub przesyłki kurierskiej;

2)      podmiotowi obsługującemu elektroniczny system płatności Sklepu Internetowego – w przypadku skorzystania przez Klienta z elektronicznych form płatności dostępnych w Sklepie Internetowym.

 

 

§ 3. Zasady korzystania z usług elektronicznych

 

1. W Sklepie Internetowym dostępne są Usługi Elektroniczne wymienione w § 1 ust. 11 Regulaminu, z których korzystanie jest możliwe przy spełnieniu poniższych wymagań technicznych:

1)      komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet;

2)      przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8.0 lub nowszy, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Apple Safari itp. z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies,

3)      aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2. Konto Klienta – umowa o świadczenie tej usługi zostaje zawarta w wyniku:

1)      złożenia oświadczenia woli Klienta, co znajduje swój wyraz poprzez założenie przez Klienta/Usługobiorcę Konta Klienta na stronie Sklepu Internetowego oraz

2)      oświadczenie woli Usługodawcy wyrażone w elektronicznej wiadomości e-mail, potwierdzającej zawarcie umowy, przesłane na adres e- mail wskazany podczas rejestracji.

3. Umowa o świadczenie Usługi Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie i zawarta jest na czas nieokreślony, a rejestracja i korzystanie z tej usługi jest dobrowolne.

4. Etapy rejestracji Konta Klienta:

1)      rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym następuje przez naciśnięcie na stronie głównej Sklepu Internetowego zakładki „stwórz konto” oraz wypełnienie Formularza Rejestracji;

2)      podczas rejestracji Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz  że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, przy czym brak podania przez Klienta danych oznaczonych jako obligatoryjne, oznacza brak możliwości założenia Konta Klienta;

3)      ostatnim etapem rejestracji jest naciśniecie „Zarejestruj się”, po czym na podany adres e-mail, wysłana zostaje wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta.

5. Usługa Newsletter –  umowa o świadczenie tej usługi zostaje zawarta poprzez wyrażenie zgody przez Klienta na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji o promocjach, nowościach i aktualnych cenach Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym.

6. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie.

7. W celu skorzystania przez Klienta z Usługi Newsletter niezbędne jest założenie Konta Klienta.

8. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem lub z chwilą rezygnacji (odstąpienia) od składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

9. Korzystanie z Formularza Zamówienia (bez konieczności zalogowania się do Konta Klienta) rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia  następuje poprzez:

1)      wybranie („kliknięcie”)  na stronie Sklepu Internetowego, pola  „koszyk” lub pola „przejdź do koszyka”;

2)      wybranie („kliknięciu”) na stronie Sklepu Internetowego zamówienia pola „przejdź do realizacji zamówienia”;

3)      wypełnienie Formularza Zamówienia;

4)      wybranie („kliknięcie”)  na stronie Sklepu Internetowego, pola „dalej”;

5)      ponowne wybranie („kliknięcie”)  na stronie Sklepu Internetowego, pola „dalej”;

6)      dokonanie wyboru formy dostawy i wybranie („kliknięcie”) pola „dalej”;

7)      dokonanie wyboru formy płatności i wybranie („kliknięcie”) pola „potwierdzam zamówienie”;

8)      dokonanie płatności w wybranej formie.

10. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest podanie w Formularzu Zamówienia następujących danych dotyczących Klienta: adres e-mail, imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu lub nr domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Towar, ilość Towaru, miejsce i sposób dostawy Towaru, sposób płatności. W przypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie numeru NIP.

11. Złożenie zamówienia poprzez Konto Klienta następuje poprzez:

1)      dodatnie co najmniej jednego Towaru do elektronicznego koszyka na stronie Sklepu Internetowego;

2)      wybranie („kliknięcie”)  na stronie Sklepu Internetowego, pola  „koszyk” lub pola „przejdź do koszyka”;

3)      wybranie („kliknięciu”) na stronie Sklepu Internetowego pola „przejdź do realizacji zamówienia”;

4)      zalogowanie się na Konto Klienta;

5)      wybranie („kliknięcie”)  na stronie Sklepu Internetowego, pola „dalej”;

6)      dokonanie wyboru formy dostawy i wybranie („kliknięcie”) pola „dalej”;

7)      dokonanie wyboru formy płatności i wybranie („kliknięcie”) pola „potwierdzam zamówienie”;

8)      dokonanie płatności w wybranej formie.

12. Usługobiorca zobowiązany jest do:

1)      wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym;

2)      korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami;

3)      poszanowania dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz innych osób.

13. Usługobiorcy Zabrania się:

1)      dostarczania treści o charakterze bezprawnym;

2)      korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

14. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konto Klienta oraz usługi Newsletter w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, co może zostać dokonane poprzez wysłanie zgłoszenia w formie wiadomości e-mail na adres: kontakt@tkanstyl-pasmanteria.pl, bądź w formie pisemnej na adres: ul. Międzyrzecka 30, 21-400 Łuków. Zgłoszenie powinno zawierać wyraźną dyspozycję Klienta o rezygnacji z danej usługi.

15. Rezygnacji z korzystania z usługi Formularz Zamówienia, z uwagi na jej charakter (korzysta się z niej jedynie w chwili składania zamówienia) dokonuje się poprzez zaniechanie tj., odstąpienie od podania danych w elektronicznym formularzu tej usługi i rezygnację z zawarcia Umowy Sprzedaży.

16. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konto Klienta oraz Usługi Newsletter  wysyłając stosowną wiadomość na adres e-mail podany podczas rejestracji, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie to może nastąpić z ważnych przyczyn a w szczególności:

1)      zmiany organizacyjne lub prawne Usługodawcy;

2)      zmiany rodzaju i zakresu świadczonych usług;

3)      zmiany Regulaminu;

4)      zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

  1.   Usługa Czat umożliwia porozumiewanie się na odległość pomiędzy Klientem/Usługobiorcą a Sprzedawcą, podczas jednoczesnego korzystania przez te osoby z Usługi.

18. Korzystanie z Usługi Czat odbywa się za pomocą dostępnego na stronie www.tkanstyl-pasmanteria.pl. Komunikator widoczny jest na  stronie głównej Sklepu Internetowego, w prawym dolnym rogu strony.

19. Rozpoczęcie korzystania z usługi odbywa się poprzez „kliknięcie” okna komunikatora i wpisanie wiadomości tekstowej.

20. Korzystanie z Usługi Czat jest dobrowolne i nie wiąże się z zawarciem umowy. Usługa Czat jest bezpłatna.

21. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego (nie dotyczy reklamacji Towaru, którą uregulowano odrębnie w § 6 Regulaminu) składa się w formie elektronicznej poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@tkanstyl-pasmanteria.pl, bądź w formie pisemnej na adres Sprzedawcy:  ul. Międzyrzecka 30, 21-400 Łuków.

22. Rozpatrzenie złożonej reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

 

 

 

 § 4. Zamówienie, Umowa sprzedaży - zasady

 

1. Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana jest za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego w Sklepie Internetowym, za pomocą dostępnego tam Formularza Zamówienia.

2. Formularz Zamówienia dostępny jest bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego lub poprzez Zalogowanie się na Konto Klienta, zgodnie z procedurą opisaną w § 3 ust. 8-10 Regulaminu.

3. Po wprowadzeniu przez Klienta do Formularza Zamówienia niezbędnych danych oraz dookreśleniu przedmiotu Umowy Sprzedaży, wyboru formy płatności i formy odbioru, ich zatwierdzeniu oraz po zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu, złożone zostaje Zamówienie.

4. Przez złożenie zamówienia Klient składa oświadczenie wyrażające wolę zawarcia Umowy Sprzedaży dostępnego w Sklepie Internetowym Towaru.

5. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie przyjmując je do realizacji, co dokonane zostaje poprzez przesłanie Klientowi odpowiedniej wiadomości e-mail na podany w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która powinna zawierać co najmniej oświadczenie Sprzedawcy potwierdzające:

1)      prawidłowość złożenia Zamówienia,

2)      dokonanie płatności lub informacji o konieczności dokonania płatności;

3)      przyjęcie zamówienia do realizacji;

4)      zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

7. Cena dostępnego i widocznego w Sklepie Internetowym Towaru wskazana jest w walucie polskiej (złoty polski) oraz zawiera podatki w aktualnie obowiązujących stawkach.

8. Cena sprzedaży, o której mowa w ust. 6 powyżej, będzie powiększona o opłaty należne z tytułu wybranej przez Klienta formy dostawy, zgodnie z cennikiem podanym na stronie Sklepu Internetowego z zastrzeżeniem że, jeżeli wartość Towaru będącego przedmiotem danego Zamówienia wynosi 250 zł lub więcej, Klient nie ponosi kosztów dostawy.

9. O ostatecznej cenie Zamówienia (kwocie do zapłaty) Klient będzie informowany podczas składania zamówienia oraz w wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

10. Kwota pieniężna stanowiąca cenę sprzedaży (powiększoną o koszt dostawy w formie wybranej przez Klienta) powinna być uiszczona przez Klienta w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Brak uiszczenia należności we wskazanym terminie, jest równoznaczny z odstąpieniem Klienta od Umowy Sprzedaży.

11. Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży Klient otrzymuje poprzez przesłanie na wskazany podczas składania zamówienia adres e-mail wiadomości, o której mowa ust. 5 niniejszego paragrafu, wraz z elektroniczną wersją Regulaminu lub odnośnikiem (linkiem) do treści Regulaminu.

12. W przypadku niedostępności danego Towaru, na stronie Sklepu Internetowego przy opisie danego Towaru, zamieszczona zostanie stosowna informacja.

13. W przypadku zamieszczenia informacji o niedostępności danego Towaru po przyjęciu zamówienia Klienta lub z powodu braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn,  o braku możliwości realizacji zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia o zawarciu Umowy, a jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar, Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie uiszczoną kwotę, nie później niż w terminie 21 dni.

14. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towaru znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, a także wycofywania Towarów z oferty i wprowadzania nowych.

16. Uprawnienie, z ust. 15 niniejszego paragrafu nie wpływa na ceny Towarów, co do których Zamówienie złożone zostało przed wejściem w życie zmian cen.

 

 

 § 5. Formy płatności, sposoby i koszty przesyłki oraz odbioru

 

1. Zapłata należności pieniężnej na rzecz Sprzedawcy z tytułu Umowy Sprzedaży może być dokonana, za pomocą takich form płatności jak:

1)      szybkie przelewy (np. Przelewy24);

2)      przelew tradycyjny;

3)      karta płatnicza;

4)      płatność za pobraniem (przy odbiorze).

  1.   Jeżeli Klient dokonuje wyboru formy płatności określonej ust. 1 pkt. 2, płatności dokonuje się poprzez wykonanie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, otrzymany przez Klienta w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 5.

3. Jeżeli Klient dokonuje wyboru formy płatności określonej w ust. 1 pkt. 4, płatność powinna zostać uiszczona przy odbiorze Towaru.

4. Sprzedawca wysyła zamówiony Towar do miejsca (na adres) wskazanego przez Klienta, znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka poza granice państwa Polskiego możliwa jest pod warunkiem dodatkowego porozumienia Sprzedawcy oraz Klienta w zakresie miejsca (adresu) wysyłki oraz wszelkich kosztów z tym związanych.

5. Za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie, dostarczenie Towaru do Klienta jest odpłatne. Informacje o aktualnych cenach poszczególnych form wysyłki oraz informacje o  wybranej formie płatności znajdują się na stronie Sklepu Internetowego i widoczne są podczas składania zamówienia przez Klienta.

6. Sposoby dostarczenia, wysyłki i odbioru zamówionego Towaru:

1)      przesyłka kurierska;

2)      „Paczkomaty InPost”;

3)      odbiór osobisty.

7. W przypadkach odbioru osobistego, Klient nie ponosi kosztów dostarczenia Towaru i odbiera go bezpłatnie. Odbiór zamówionego Towaru odbywa się w siedzibie Sprzedawcy pod adresem:  ul. Międzyrzecka 30, 21-400 Łuków w godzinach od 10.00 do 17.00 w Dni Robocze, po wcześniejszym wskazaniu takiej formy odbioru w Formularzu Zamówienia i upływie co najmniej 3 godzin od otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.

8. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

9. Klient uprawniony jest do sprawdzenia przesyłki w obecności dostawcy. Jeżeli dostawca odmawia dokonania tej czynności, Klient może odmówić przyjęcia przesyłki, wówczas odpowiednie zastosowanie mają przepisy § 9 niniejszego Regulaminu.

10. Jeżeli Klient nie odbierze Towaru dostarczanego za pomocą przesyłki kurierskiej po dwukrotnej próbie jego dostarczenia, Klient ponosi koszt dostawy oraz koszt zwrotu przesyłki do Sprzedawcy, (odszkodowanie za brak wykonania świadczenia z Umowy Sprzedaży).

11. Jeżeli po drugiej nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki kurierskiej Klient złoży wyraźne oświadczenie, np. w formie wiadomości e-mail skierowanej do Sprzedawcy, że jego wolą jest przechowanie przesyłki u dostawcy przez okres dłuższy niż jeden dzień, akceptując jednocześnie wynikające z tego koszty, przesyłka nie jest zwracana do Sprzedawcy, a Klient ponosi koszt jej przechowania w wysokości 3 zł (trzy złote) za jeden dzień, za okres przechowania trwający dłużej niż jeden dzień.

12. Koszt zwrotu nieodebranej przesyłki kurierskiej równy jest kosztowi dostarczenia przesyłki kurierskiej do Klienta.

13. Obowiązek zapłaty przez Klienta kwot (odszkodowania), o których mowa w ust. 10 powyżej, nie dotyczy sytuacji, w której Klient odstępuję od Umowy Sprzedaży, również przy drugiej próbie dostarczenia Towaru. Wówczas odpowiednie zastosowanie mają przepisy § 9 niniejszego Regulaminu.

 

 

 

§ 6. Program lojalnościowy, program rabatowy, konkursy

 

1. Programem lojalnościowy, to zorganizowane przedsięwzięcie Usługodawcy/Sprzedawcy, stanowiące dodatkowy bonus dla Klientów Sklepu Internetowego, którzy spełnili określone w danym programie warunki.

2. Z programu lojalnościowego mogą korzystać tylko i wyłącznie Usługobiorcy/Klienci, którzy korzystają z usługi Konto Klienta w Sklepie Internetowym.

3. Program lojalnościowy polega na tym, że za każde wydane (zapłacone) przez Klienta w Sklepie Internetowym 10 zł (słownie: dziesięć) na Towar dostępny w Sklepie Internetowym, Klient otrzymuje 1 (słownie: jeden) punkt lojalnościowy, gromadzony w prowadzonej w tym celu przez Sprzedawcę bazie danych.

4. Aktualna Suma punktów Klienta, widoczna jest po zalogowaniu się do usługi Konto Klienta.

5. Punkty lojalnościowe przyznawane są Klientowi w chwili dokonania płatności i odebraniu zamówionego Towaru przez Klienta. Klient nie otrzymuje punktów lojalnościowych w przypadku, gdy odstępuje on od Umowy Sprzedaży.

6. Suma punktów, która ma zostać przyznana Klientowi, widoczna jest w elektronicznym koszyku, podczas składania Zamówienia.

7. W przypadku wydania (zapłacenia) przez Klienta w Sklepie Internetowym kwoty mniejszej niż 10 zł (np. 9 zł i 50 groszy) Klientowi nie jest przyznawany punkt.

8. Jeżeli Klient wyda (zapłaci) za Towar dostępny w Sklepie Internetowym kwotę np. 19 zł i 50 groszy, wówczas Klientowi przyznawany jest tylko jeden punkt.

9. Kwoty mniejsze niż 10 zł, wynikające ze złożonego zamówienia, nie łączą się z innymi kwotami mniejszymi niż 10 zł, wynikającymi z innych złożonych zmówień, np. jeżeli w jednym zamówieniu  Klient zapłaci kwotę 19 zł i 50 groszy, a w innym zamówieniu kwotę 9 zł i 50 groszy, to łącznie Klient otrzyma tylko jeden punkt lojalnościowy.

10. Koszt wysyłki nie jest premiowany punktami lojalnościowymi.

11. Klient uprawniony jest do wymiany punktów lojalnościowych na Bony, za które można dokonywać zakupów tylko w Sklepie Internetowym Sprzedawcy (Bony punktowe).

12. Na potrzeby niniejszego programu lojalnościowego, ustala się, że minimalny Bon jaki Klient może wygenerować to Bon 60-punktowy (60 punktów) o równowartości 30 zł.

13. Jeżeli Klient posiada więcej niż 60 punktów, może wygenerować Bon o takiej wartości, na jaką pozwalają mu zgromadzone punkty.

14. Każdy ważnie przyznany jeden punkt lojalnościowy, posiada wartość w Sklepie Internetowym 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).

15. Warunkiem koniecznym wykorzystania Bonu, tj. dokonania nim płatności za Towar w Sklepie Internetowym, jest złożenie w Sklepie Internetowym Sprzedawcy Zamówienia na kwotę nie mniejszą aniżeli 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), nie wliczając w to kosztów dostawy.

16. Program rabatowy polega na tym, że za dokonane zakupu w Sklepie Internetowym Klient może otrzymać od Sprzedawcy jednorazowy kod rabatowy, który Klient może wykorzystać przy następnych zakupach w Sklepie Internetowym.

17. Indywidualny kod rabatowy przydzielany jest Klientowi po Dokonaniu Płatności, w momencie odbioru przesyłki z zamówionym przez niego Towarem.

18. Klient nie może skorzystać z programu rabatowego i przydzielonego indywidualnego kodu rabatowego, w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

20. Kod rabatowy upoważnia Klienta do 5% rabatu za Towar (nie wliczając kosztów dostawy) w Sklepie Internetowym.

21. Kod rabatowy ważny jest jeden rok od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży danego Towaru i może być wykorzystany podczas składania następnego Zamówienia tylko jeden raz.

22. Sprzedawca może wedle własnego uznania przyznawać inne niż wyżej wymienione bony rabatowe o dowolnym nominale, na dowolne transakcje.

23. Bony punktowe, bony procentowe, rabaty, obniżki ceny, promocje, w tym również uzyskane jako nagroda w konkursie organizowanym przez Sprzedawcę, nie łączą się ze sobą, a kosztu dostawy nie wlicza się do kwoty pieniężnej objętej tymi profitami.

24. W przypadku gdy Klient jest uprawniony do skorzystania co najmniej z dwóch różnych źródeł obniżenia ceny za Towar zakupiony u Sprzedawcy, Klient składa oświadczenie o wyborze źródła obniżenia ceny, z którego zamierza skorzystać. Oświadczenie składa się za pomocą wiadomości e-mail, na adres: kontakt@tkanstyl-pasmanteria.pl.

25. Sprzedawca może wprowadzać do sprzedaży w Sklepie Internetowym Bony Podarunkowe o różnym nominale, np. w postaci Karty Podarunkowej, które mogą być przekazane dowolnej osobie w celu dokonania zakupów w Sklepie Internetowym za wartość nominalną Bonu. Bon Podarunkowy (np. w postaci Karty Podarunkowej) ważny jest przez okres 12 miesięcy od dnia jego zakupu. Aktywacja Bonu Podarunkowego (Karty Podarunkowej) następuję tylko i wyłącznie w chwili zakupu jego zakupu.

26. Bonem Podarunkowym (Kartą Podarunkową) można dokonać zapłaty za Towar dostępny w Sklepie Internetowym. Bonem Podarunkowym nie można dokonać zapłaty za koszty dostawy Towaru.

27. Zakupiony Bon Podarunkowy w postaci Karty Podarunkowej, przesyłany będzie Klientowi przesyłką pocztową lub kurierską (w zależności od wyboru Klienta), na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

28.  Jeżeli Klient dokonuje zakupów na kwotę przekraczającą wartość Bonu, obowiązany jest do zapłaty różnicy (kwota Zamówienia minus wartość Bonu), niezależnie od obowiązku pokrycia kosztów dostawy. Bon nie upoważnia jego posiadacza do wypłaty gotówki.

29. Bon może być wykorzystany wyłączenie podczas składania jednego Zamówienia; tego samego Bonu nie można wykorzystać do zapłaty za Towar w dwóch lub więcej Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

30. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skradzione, zagubione lub zniszczone Karty Podarunkowe.

31. Sprzedawca może organizować Konkursy. Do każdego konkursu Sprzedawca/Usługodawca przygotuje stosowny regulamin konkursu, który będzie określał:

1) cel konkursu i szczegółowe zasady uczestnictwa w konkursie;

2) warunki jakie wypełnić muszą uczestnicy;

3) nagrody, ewentualnie wyróżnienia jakie Sprzedawca przewidział dla określonych w regulaminie konkursu uczestników;

4) zasady przyznawania nagród i wyróżnień oraz zasady i terminy ich odbioru przez uczestników konkursu.  

 

§ 7. Reklamacja

 

1. Sprzedawca jest zobowiązany do takiego ustalenia procesu sprzedaży, ażeby zakupowany przez Klienta Towaru był zgodny z zawartą Umową Sprzedaży oraz posiadał właściwości i cechy, o których Sprzedawca informował Kupującego.

2. Jeżeli zakupiony Towar jest niezgodny z zawartą umową, w szczególności nie ma cech lub właściwości, które według dostarczonych przez Sprzedawcę informacji powinien posiadać, Klientowi przysługuje uprawnienie do wniesienia reklamacji do Sprzedawcy.

3. Reklamację może być złożona:

1)      w formie pisemnej, na adres  ul. Międzyrzecka 30, 21-400 Łuków lub;

2)      w formie elektronicznej na adres e-mail:  kontakt@tkanstyl-pasmanteria.pl.

4. Do ważnego złożenia reklamacji nie jest konieczne zachowanie szczególnych wymogów formalnych, niemniej, proces rozpoznania reklamacji przyspieszy wskazanie przez Klienta istotnych informacji oraz okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, takich jak:

1)      charakter bądź rodzaj wady lub innej okoliczności powodującej niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży;

2)      datę wykrycia wady lub innej okoliczności powodującej niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży;

3)      oczekiwania klienta co do sposobu rozpatrzenia reklamacji – np. czy klient żąda wymiany Towaru na inny egzemplarz lub korzysta z innych uprawnień wynikających z rękojmi za wady;

4)      dane kontaktowe osoby składającej reklamację (adres, telefon, e-mail);

5)      fotografię ukazującą wadę Zamówionego Towaru.

5. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji Klienta.

6. Jeżeli w złożonej reklamacji Klient domaga się wymiany Towaru na inny egzemplarz (lub egzemplarze) bądź korzysta z innych uprawnień wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, które wiążą się z obowiązkiem zwrotu Towaru Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest

 przesłać przedmiot reklamacji na koszt Sprzedawcy, na adres: ul. Międzyrzecka 30, 21-400 Łuków.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Jeżeli ze względu na specyfikę Towaru (np. jego rozmiary) przesłanie lub dostarczenie Towaru do siedziby Sprzedawcy byłoby dla Klienta znacząco utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, gdzie Towar się znajduje.

 

 

 § 8. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

 

1. W razie zaistnienia sporu pomiędzy Klientem Sklepu Internetowego będącym Konsumentem, a Sprzedawcą,  niezależnie od procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie oraz innych dostępnych i prawem przewidzianych środkach związanych z dochodzeniem roszczeń, Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. Zasady dostępu do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać w siedzibach oraz na stronach internetowych:

1)      Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

2)      powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów;

3)      organizacji społecznych, które z uwagi na swe cele określone w statucie, zajmują się ochroną praw konsumentów, np. w oddziałach Federacji Konsumentów znajdujących się na terenie całej Polski ( informacje o tej organizacji dostępne są pod adresem internetowym: http://www.federacja-konsumentow.org.pl );

4)      Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej –  w zależności od wyboru Klienta,

  1.   Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur można uzyskać również na stronach internetowych pod wskazanymi poniżej adresami:

èhttp://polubowne.uokik.gov.pl/

èhttps://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

èhttps://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

èfile:///C:/Users/DELL/Downloads/uokik_system_pozasadowego_rozwiazywania_sporow_po_20170119_pytania_i_odpowiedzi%20(1).pdf

èwww.ihlublin.pl.

4. Zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowych rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823 ze zmianami) podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, właściwym dla Sprzedawcy jest:

Inspekcja Handlowa, Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie ul. Tomasza Zana 38 C, 20-601 Lublin, Województwo Lubelskie, strona internetowa: www.ihlublin.pl, adres e-mail: ihlublin@lublin.uw.gov.pl.

5. Niezależnie od informacji w ust. 2-4 powyżej, Klient będący konsumentem uprawniony jest do:  wystąpienia z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, strona internetowa: http://spsk.wiih.org.pl/.

6. Pomoc prawna jaką Klient – Konsument może uzyskać u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów takich jak: Federacja Konsumentów lub Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, świadczona jest bezpłatnie.

7. W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać:

1)      pod numerami Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16, prowadzonej przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00, opłata wg taryfy operatora;

2)      w Konsumenckim Centrum E-porad, gdzie eksperci udzielają odpowiedzi drogą elektroniczną pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl.

 

 

§ 9. Odstąpienie od umowy

(dotyczy Konsumentów)

 

1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (czyli dokonując zakupów w Sklepie Internetowym), może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

1)      dodatkowych kosztów, które wynikają  z wybranego przez Klienta sposobu dostawy – innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy, dostępny w Sklepie Internetowym Sprzedawcy;

2)      bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (m.in. koszt opakowania, przesyłki, które ponosi Klient).

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej wykonuje się składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór udostępniono na stronie Sklepu Internetowego przesyłając je:

1)      w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres: ul. Międzyrzecka 30, 21-400 Łuków, lub

2)      w formie elektronicznej na adres e-mail:  kontakt@tkanstyl-pasmanteria.pl.

4. Skorzystanie przez Klienta z formularza, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie jest konieczne – wystarczy aby ze złożonego przez Klienta oświadczenia (w formie pisemnej lub elektronicznej) jasno wynikała wola odstąpienia od umowy.

5. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Towar do Klienta (np. za pośrednictwem przewoźnika) termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży liczony jest od dnia, w którym Klienta lub upoważniona przez niego osoba wejdzie w posiadanie Towaru.

6. W sytuacji, gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży jest Towar w liczbie sztuk większej niż jeden, a Towar dostarczany jest do Klienta partiami lub częściami, termin do odstąpienia od umowy liczony jest od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez niego osoba wejdzie w posiadanie ostatniej sztuki Towaru z partii, lub ostatniej części Towaru, będących przedmiotem Umowy Sprzedaży.

7. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. pkt. 1-2 niniejszego paragrafu.

8. Zwrotu uiszczonych przez Klienta będącego Konsumentem płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie oświadczył, że wyraża zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.  W sytuacji, gdy Klient będący Konsumentem dokonał płatności za pomocą karty płatniczej zwrotu płatności dokonuje się na rachunek karty, której użyto do wykonania płatności.

10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz.

13. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres: ul. Międzyrzecka 30, 21-400 Łuków.

14. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

15. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

16. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

 

§ 10. Postanowienia skierowane wyłącznie do przedsiębiorców

 

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie przedsiębiorców i nie mają zastosowania do Klientów będących konsumentami.

2. Z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi lub bezpośrednio Klientowi, przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi.

4. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienie w dostawie przesyłki.

5. Przed odbiorem przesyłki, czy to odebranej osobiście czy też dostarczanej przez przewoźnika, Klient zobowiązany jest do jej zbadania, w szczególności do ustalenia czy:

1)      zewnętrzne opakowanie i zastosowane zabezpieczenia nie zostały naruszone;

2)      zwartość przesyłki lub Zakupiony Towar odbierany osobiście są zgodne z Umową Sprzedaży;

3)      czy dostarczony Towar nie jest uszkodzony.

6. Wyłącznie na Kliencie spoczywa obowiązek ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, za ewentualne uszkodzenie przesyłki lub naruszenie jej struktury, czy też dostarczenie pustej (bez zawartości) lub niekompletnej przesyłki.

7. W przypadku, gdy Klient zadeklarował osobisty odbiór Towaru, zobowiązany jest on do zbadania, czy Zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z Umową Sprzedaży. W przypadku zaniecha sprawdzenia Towaru przy odbiorze lub uczynienia tego bez należytej staranności, Klient ponosi wszelkie konsekwencje z tego wynikające.

8. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

9. Odstąpienie może być dokonane w dowolnej formie, byle by z jego treści jasno wynikała wola odstąpienia od danej Umowy.

10. Sprzedawca nie jest zobowiązany do podania przyczyn odstąpienia od Umowy, a skorzystanie przez Sprzedawcę z tej instytucji nie rodzi dla Klienta żadnych roszczeń względem Sprzedawcy, czy też innego rodzaju uprawnień.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

1)      ograniczenia dostępnych sposobów płatności;

2)      żądania wcześniejszego uregulowania należności w części lub w całości (przedpłata) bez względu na wybraną przez Klienta formę/sposób płatności lub dostawy Towaru (przez co rozumie się w tym przypadku także odbiór osobisty);

12. Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania Umowy o świadczenie danej Usługi lub Usług Elektronicznych bez wypowiedzenia i bez podania przyczyny.

13. Sprzedawca zastrzega, że ponosi odpowiedzialność względem Klienta tylko i wyłącznie do wysokości zapłaconej przez niego ceny, wliczając w to koszty dostawy.

14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

15. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wszelkie wady jest wyłączona.

16. W razie zaistnienia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem sporu, który nie zostanie rozwiązany polubownie, Sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.

 

 

§ 11. Zmiana Regulaminu i przepisy końcowe

 

 

1.   Usługodawca zastrzega dla siebie uprawnienie do dokonania zmian Regulaminu.

2. Zmiany Regulaminu mogą nastąpić z ważnych przyczyn przez co rozumieć należy w szczególności:

1)      zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2)      zmiany sposobów i form płatności oraz dostaw Towarów w Sklepie Internetowym;

3)      decyzji lub innego orzeczenia ustanowionych prawem organów, instytucji lub władz Rzeczypospolitej Polskiej.

3. O zmianie Regulaminu, Sprzedawca/Usługodawca powiadomi Klienta na co najmniej 14 dni przed planowaną zmianą w taki sposób, ażeby Klient miał możliwość zapoznać się z treścią takiej informacji.

4. W związku ze zmianą Regulaminu, Klientowi/Usługobiorcy przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy zawartej na czas określony lub na czas nieokreślony, w tym umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.

5. Wypowiedzenie Umowy, o której mowa w ust. 4 powyżej może być dokonane w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Klienta/Usługobiorcy o zmianie, w sposób określony w § 7 ust. 3 Regulaminu.

6. Jeżeli Klient/Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianie Regulaminu i nie wypowiedział Umowy w sposób określony w ust. 4-5 przyjmuje się, że zaakceptował treść Regulaminu.

7. Jeżeli zmiana Regulaminu miałaby powodować dla Klienta/Usługobiorcy, który jest Konsumentem, zwiększenie opłat lub powstanie dodatkowych opłat, Klientowi takiemu przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od Umowy.

8. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia dotychczasowej treści Regulaminu tj. sprzed zmiany.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w stosunku do umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 r.

 Wszelkie materiały graficzne dostępne na stronie stanowią wyłączną własność właściciela niniejszego sklepu i jego partnerów biznesowych. Materiały te chronione są prawem autorskim. Kopiowanie bez zgody właściciela materiałów jest surowo zabronione.